Zwroty i reklamacje

Reklamacje bezpośrednio u Producentów: 

Poniżej przedstawiamy listę producentów do których należy zgłaszać bezpośrednio reklamacje zakupionych produktów. Wynika to z wewnętrznych procedur producentów. Dodatkowo, dzięki temu reklamacje będą szybciej rozpatrzone.

ARMATURA KFA:
Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane poprzez formularz na stronie internetowej: https://kfa.pl/pl-PL/serwis/zglos-reklamacje Instrukcja zgłoszenia reklamacyjnego: pobierz >>
Inne uwagi są przyjmowane mailowo: serwis@kfa.pl, kontakt telefoniczny 800 433 334.

BIAWAR / NIBE:
Zgłoszenie reklamacyjne przyjmowane poprzez formularz na stronie internetowej: https://www.biawar.com.pl/serwisform/
Producent kontaktuje się bezpośrednio z klientem.

CAPRICORN:
Zgłoszenie przyjmowane mailowo: reklamacje@capricorn.pl, kontakt telefoniczny 881 913 776.
Link do pobrania protokołu reklamacji: https://www.uponor.com/getmedia/15ff369f-0712-4f58-8715-019a4f00166c/formularz-zgloszenia-reklamacji-1433331364.pdf?sitename=Capricorn 

ELEKTROMET:
Zgłoszenia przyjmowane mailowo: serwis@elektromet.com.pl – firma wysyła serwis bezpośrednio do klienta. Telefony kontaktowe: +48 77 471 08 17, +48 77 471 08 75, +48 77 471 08 77.

FERRO:
Zgłoszenie reklamacyjne przyjmowane poprzez formularz na stronie internetowej (jednocześnie zamawianie kuriera po odbiór reklamowanego produktu): https://dhl24.com.pl/serwis/ferro/panel-prosty/serwis/krok1

GEBERIT:
Zgłoszenie reklamacyjne przyjmowane poprzez formularz na stronie internetowej: https://serwis.geberit.pl/SerwisOnline

IDEAL STANDARD:
Zgłoszenie przyjmowane mailowo: serwisISPolska@idealstandard.com, należy przesłać formularz reklamacyjny (pobierz >>).

KOŁO:
Zgłoszenie reklamacyjne przyjmowane poprzez formularz na stronie internetowej: https://serwis.geberit.pl/SerwisOnline

PROFITOR
Zgłoszenie przyjmowane mailowo: handel@profitor.pl, należy przesłać formularz reklamacyjny (pobierz >>), kontakt telefoniczny 22 814-17-23.

PURMO (RETTING HEATING):
Zgłoszenie przyjmowane mailowo: witold.kajzerek@rettigicc.com, należy przesłać formularz reklamacyjny (pobierz >>), kontakt telefoniczny 32 42 22 807 wew. 168.

SALUS:
Przed wysłaniem zgłoszenia należy skontaktować się ze Wsparciem Technicznym producenta pod numerem telefonu: +48 32 750 65 05
Następnie postępować zgodnie z instrukcją na stronie:
https://salus-controls.pl/salus-controls/formularz-reklamacyjny-3/

TECH-STEROWNIKI:
Zgłoszenie reklamacyjne przyjmowane poprzez formularz na stronie internetowej:
https://www.techsterowniki.pl/serwis/kontakt-serwis
Producent kontaktuje się bezpośrednio z klientem.

TERMASOL (FIRE ANGEL):
Reklamowany produkt należy odesłać do producenta na adres: TERMASOL sp. z o.o., Krakowska 87, 40-391 Katowice. Kontakt telefoniczny: 605 765 322, 32 307 32 20.

POZOSTALI PRODUCENCI:
W przypadku innych producentów należy przesłać podpisany i zeskanowany formularz reklamacyjny na adres mailowy: reklamacje@therm.pl (pobierz formularz >>). Kwestie przesłania lub odbioru reklamowanego produktu zostaną ustalone indywidualnie.

Kontakt do Działu Reklamacji: 
email: reklamacje@therm.pl

POLITYKA ZWROTÓW

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie Produktu.
Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą lub drogą elektroniczną na b2b@therm.pl.
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy o odesłanie Produktu na adres: THERM-INSTAL Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU
(dotyczy umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r.)

Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Za wadę fizyczną Produktu nie uznaje się jego wad wynikających wyłącznie z nieprawidłowej instalacji Produktu lub wykorzystywaniem go w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.
Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu klientowi.
Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres b2b@therm.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres: THERM-INSTAL Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź.
Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ
(dla umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.)

Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za zgodność Produktu z umową sprzedaży. Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, w jakim niezgodność Produktu z umową wynika wyłącznie z nieprawidłowej instalacji Produktu lub wykorzystywaniem go w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.
Zgłoszenie o niezgodności Produktu z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres b2b@therm.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2a do Regulaminu.
Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
d) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres: THERM-INSTAL Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź.
Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

Outlet

Kontakt

al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Godziny otwarcia

PN-PT 07:00 - 16:00

Jak dojechać
Mielczarskiego 55, 25-709 Kielce
Godziny otwarcia

PN-PT 07:00 - 16:00

Jak dojechać
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Godziny otwarcia

PN-PT 08:00 - 16:00

Jak dojechać
Zgłoszenie serwisowe on-line Wyślij zgłoszenie serwisowe